Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

#ShesGotThis

#HunSpanderer ble startet som en frivillig organisasjon i 2015. Vi har hatt to vellykkede kampanjer som har fokusert på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier i næringslivet og samfunnet generelt. I etterkant av kampanjene har vi opplevd en enorm etterspørsel for løsninger til hvordan å øke kjønnsbalansen i bedrifter. Det har gjort at vi har startet AS #ShesGotThis som tilbyr produkter og tjenester til virksomheter som ønsker å øke mangfold for å bedre sine muligheter til å oppnå sitt formål. 

#HunSpanderer tilbyr en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming som bidrag til å utvikle løsninger for hver enkelt bedrift

  • Forskningsbasert tilnærming for begrunnelse og konsekvenser av diskriminering
  • Evidensbaserte løsninger fremfor ”synsing”
  • Helhetlig tilnærming
  • Samlet strategi fremfor enkelttiltak
  • Samtlige nivåer i organisasjoner deltar
  • Positiv og humoristisk tilnærming fremfor ”shaming”
  • Ungdommelig og profesjonell ledelse med bred faglig bakgrunn.

Bakgrunn

Det er en anerkjent sannhet at økt mangfold skaper bedre måloppnåelse, og mange bedriftsledere har et genuint ønske om å oppnå bedre kjønnsbalanse i sin virksomhet.  Til tross for dette lykkes ikke bedriftene i å nå målene om bedret kjønnsbalanse.  En rekke formelle tiltak og regler settes i verk av ledelsen, mens bedriftskultur og ubevisst adferd i organisasjonen ofte setter grenser for resultatene. 

Basert på en helhetlig og forskningsbasert tilnærming bistår vi bedriftene i å legge til rette for mangfold ved å bevisstgjøre alle ansatte på ubevisste adferd som begrenser måloppnåelse.  Vi vektlegger positivitet og gode løsninger, erstatter kritikk med humor, og inviterer alle til å se sin rolle i arbeidet med å bli kvitt ubevisst kjønnsdiskriminering.

ShesGotThis tilbyr en tilnærming som kan bidra til å finne nøkkelen til å oppnå reell balanse, og derved bedre måloppnåelse og økonomiske resultater.