Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Background

Det er en anerkjent sannhet at økt mangfold skaper bedre måloppnåelse, og mange bedriftsledere har et genuint ønske om å oppnå  bedre kjønnsbalanse i sin virksomhet.  

lønnsomhet

I følge McKinsey, har de 25 mest likestilte bedriftene 15 % større sannsynlighet for å få avkastning over gjennomsnittet i sin industri og 55 % økning i gjennomsnittlig inntekt før skatt.

• Selskaper med kvinnelig toppleder eller styreleder viste i 2017 dobbelt så høy avkastning som andre selskaper uten kvinnelig toppleder eller styreleder.

• Et ”best-region” scenario for Vest Europa viser en potensiell økning av BNP med 2.100 milliarder kroner innen 2025, hvis alle land følger landet med raskest økning av kvinner i arbeidslivet.


utfordringen

Samtidig som norske ledere bekrefter utfordringen, og betegner kjønnsbalanse som en klar konkurransefordel og et potensiale for fremtiden - 78 % av bedrifters toppledelse setter kjønnsbalanse som topp prioritet - lykkes bare 16 % av bedriftene som iverksetter tiltak for økt kjønnsbalanse.

Norge gjør det dårligere enn land som Rwanda, Colombia og Nicaragua når det kommer til kvinner i lederstillinger. I Norges 200 største bedrifter besitter kvinner kun 7,5 % av alle CEO stillinger, og 11,5 prosent av styrelederroller.

Mangel på helhetlig og langsiktig strategi, og mangel på kunnskap om hva som virker for å endre kulturen, hindrer bedriftene i å lykkes.  


veien videre

McKinsey viser at majoriteten av menn i bedrifter ikke tror på hindringene som kvinner møter, og derfor anser tiltak for å motvirke disse hindrene som rene “kvinnefavoriserende” tiltak. Så mye som 44% av menn sier derfor at de ikke vil innføre slike tiltak. For å klare å endre bedriftskulturen er man derfor helt avhengig av at også menn skjønner omfanget av den ubevisste diskrimineringen og hvordan bedriftskulturer ofte ubevisst fasiliterer menn.

Årsaksen til at det er få kvinner i toppen av norsk næringsliv er sammensatt, og det vil ikke være et enkelttiltak men summen av mange som vil gi effekt. Én viktig komponent er kulturspørsmålet, hvor ubevisste holdninger og handlinger over tid gjør en forskjell. Fordelen med at det er ubevisst, er at det ofte ikke er villet og ikke nødvendigvis ønsket, og det er derfor mulig å gjøre noe med ved bevisstgjøring og vilje til endring. Gjennom våre initiativer har vi klart å starte denne bevisstgjøringen hos både kvinner og menn, og vi ser nå en vilje til endring gjennom alle nivåer av bedriften.