Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Foreningen #Hunspanderer

 HunSpanderer er en frivillig organisasjon som ble startet i 2015. Foreningen jobber for å adresserer ubevisste kjønnstereotyper og diskriminering i samfunnet – den mer institusjonaliserte diskrimineringen som er vanskelig å ta tak i, men som samlet har stor betydning på individnivå og for samfunnet.  Alle enkeltepisodene som hver for seg er banale, men som akkumulert blir toneangivende. Høsten 2015 lanserte Hun Spanderer en kampanje som nådde nesten over én million mennesker på sosiale medier, fikk hundre tusenvis av bilder delt på sosiale medier, massiv presse og støtte av over 15 kjente profiler i Norge. Nå ønsker vi å spre budskapet globalt, og har laget et komplett "tool kit" til andre aktører. Ta kontakt hvis du er interessert. 

19. August 2015 lanserte Hun Spanderer kampanjen #hunspanderer. Kampanjen adresserte subtil kjønnsdiskriminering i Norge og gikk viralt på sosiale medier. Hvem som helst kunne laste opp et bilde av seg selv og dele et filtrert bilde som beviste deres støtte til saken. Kampanjen oppfordret kvinner i Norge til å ta det første steget for å bekjempe kjønnsdiskriminering. Dette gjorde de ved å spandere en kveld på gutta der snakkekort ble benyttet for å stimulere diskusjon rundt problemstillingen. Kampanjen ble kommunisert på en måte som skulle forene fremfor å splitte. Likestilling er ikke en kamp mellom kvinner og menn, men snarere en bevisstgjøring om felles mål. Les mer om kampanjen under. 

I 2017 lanserte #Hunspanderer sin andre kampanje, denne gangen rettet mot næringslivet. Kampanjen kan du lese om her. I etterkant av kampanjen opplevde vi at bedrifter er opptatt av problemstillingen, men ønsker løsninger på problemet. Imidlertid er forståelsen for og kompetansen som trengs for at bedriftene når målet høyst varierende, og prosessene som igangsettes mangler systematikk.  

Dette førte til at kampanjens ledere Marie Louise Sunde, Isabelle Ringnes, Eline Thorsrud og Cecilie Moxheim stiftet selskapet AS #ShesGotThis i 2018. Selskapet vil jobbe for øke bedriftenes kjønnsbalanse og forbedre deres samfunnsmessige fotavtrykk gjennom en reduksjon av ubevisst diskriminering. Selskapet skal ha en forskningsbasert og systematisk tilnærming til problemet, der samarbeidsbedrifter skal rapportere en rekke indikatorer vedrørende kjønnsbalanse i bedriften og samarbeide med oss for å finne evidens-baserte løsninger. Du kan lese mer om selskapet her. 

#Hunspanderer fortsetter sin kampanje-virksomhet hver høst, der hovedarrangementet blir en frokost som samler ledere i Norge på NHO for å diskutere ubevisstdiskriminering. 


hva er #hunspanderer?  

Det finnes mange ubevisste  kjønnsbaserte forventninger i samfunnet som begrenser kvinner, og i noen grad menn. For å skape bevissthet rundt dette vil vi invitere til diskusjon, ikke peke finger.


#HunSpanderer - En dag hvor jenter spanderer middag på gutta.

Restauranten er en arena hvor gutta (urettferdig nok) skal spandere på jentene. Som et første steg mot et likere samfunn, lager vi en dag der jentene kan utligne denne skjevheten, og heller spandere på gutta. På denne måten åpner vi for en middagssamtale om hvilke andre steder i samfunnet ting ikke er helt like. Som for eksempel at jenter kun tjener 85 % av hva gutter tjener.


Poenget med denne dagen er selvfølgelig ikke å adressere at det er urettferdig at menn må spandere middag på kvinner, eller å si at menn ikke skal få lov å spandere middag på kvinner. Poenget er å vise at det finnes mange kjønnsbasert holdninger i samfunnet. En middag/ drink etc er hyggelige sosiale settinger som kan bli en åpningsport for å starte diskusjonen.


Test dine fordommer

Et sentralt ledd i kampanjen er implissit assosiasjons testen. En implissit assosiasjons test avslører underbevisste holdninger og oppfatninger som folk enten ikke vil eller kan innrømme at de har. IAT testen ble opprinnelig utviklet av Harvard som et verktøy for å avdekke ubevisste holdninger. Hun Spanderer har oversatt testen til norsk. Du kan ta testen og teste fordommene dine her

kampanjens Budskap:

 • Kulturelle normer og regler hindrer full likestilling, selv om vi har full juridisk likestilling.
  • Uskrevne regler og normer hindrer full reell likestilling i dag, og må kontinuerlig motvirkes. Alle mennesker er forskjellige og har forskjellige egenskaper – dette er positivt. Vi skal ikke være like, men vi skal heller ikke sette folk i bås basert på stereotypier. For 50 år siden var samfunnet opptatt av å trekke dette skillet basert på rase, og det ble gjort mye forskning for å identifisere raseforskjellene som ”biologiske” og ”genetiske” – forskning som i dag blir sett på med stor skam. Vi må innse at samfunnets forutinntatte holdninger på basis av kjønn ikke er noe bedre.
 • Kvinners rettigheter er menneskerettigheter – både gutter og jenter må ha rett til å ta sine valg fritt, uavhengig av kjønnstereotypier.

  • Kvinner er den største gruppen av mennesker som har blitt diskriminert over lengst tid – det er på tide at dette anerkjennes som et menneskerettighetsproblem og ikke et kvinneproblem. Det er en menneskerettighet og utvikle interesser fritt, uavhengig av kjønnstereotypier i samfunnet.

 • Skape forståelse for at det ikke bare er menn som opprettholder kjønsstereotyper, og det ikke bare er kvinner som lider under dem.

 • Samfunnet vil tjene økonomisk og sosialt på full likestilling.

Mål:

 • Modernisere feminismen.

 • Skape reell likestilling 

 • Skape forståelse for at forutinntatte holdninger gjør at kvinner fortsatt møter sosial og kulturell diskriminering i Norge, til tross for lovmessig likestilling.