Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Services

 

Vi tilbyr tjenester for samarbeidsbedrifter som inkluderer måling av kjønnsbalanse, løsninger og rådgivning.

 

wIMG_0806_Publikum1 (1).jpg

arrangere lokale event

Vi arrangerer event, foredrag og workshops for våre samarbeidsbedrifter. Under 2017 kampanjen hadde vi et stort event med NHO, hvor over 20 toppledere ledet hver sin rundebordssamtale med utgangspunkt i snakkekort vi har laget basert på tilgjengelig forskning om ubevisst diskriminering i næringslivet. Tanken bak snakkekortene er å vise til konkret forskning og fakta som viser graden av kjønnstereotypier og ubevisst diskriminering og konsekvensene av dette, og dermed øke bevisstheten rundt omfanget av problemet. På vårt NHO arrangement var det over 200 deltagere fra næringslivet, både juniorer og toppledere, og omtrent like mange kvinner og menn. Arrangementet ble en stor suksess og har ført til et årlig arrangement under #Hunspanderer kampanjens regi. Basert på våre positive erfaringer tilbyr vi nå tilsvarende event i store norske bedrifter med foreløpig svært god respons. Bedriftene oppgir at de for første gang oppnår entusiasme og engasjement hos både kvinner og menn i alle nivåer av bedriften. Etter slike arrangementer blir det også lettere å adressere problemstillingen både for bedriften.

 


tilby best practice tiltak 

Mange bedrifter har implementert forskjellige tiltak for å øke kjønnsbalansen, hvorav noen har hatt effekt og andre ikke. Slik det er i dag gjøres dette som lokale initiativer i bedriftene, ofte med mangelfull måling av effekt, og uten at kunnskapen om hva som fungerer (eller ikke fungerer) samles og spres. Vi ønsker derfor å samle tiltakene som har vært forsøkt i bedriftene vi samarbeider med i en database, slik at vi ut i fra dette kan lage et sett med Best Practice-tiltak. Slik vil alle bedriftene få glede av hverandres erfaringer, og man vil slippe å kaste bort tid, penger og ressurser på å prøve og feile på egenhånd. Større datamateriale vil også gi sikrere informasjon om effekt.  

delano-balten-348814-unsplash.jpg

IMG_9249 (1).JPG

rådgivning

Vi har etter hvert opparbeidet en større database og kompetanse på forskning innen likestilling. På bakgrunn av dette kan vi tilby bedrifter hjelp til å kartlegge hva deres utfordringer er, og rådgivning på hvordan man kan løse dette basert på den beste tilgjengelige og mest oppdaterte informasjonen som finnes.


delta i Fremtidig forskning

I dag finnes mye tilgjengelig forskning på

1) tilstedeværelsen av ubevisst diskriminering

2) konsekvensene av dette i næringslivet.

Imidlertid finnes det  lite forskning som validerer effekten av tiltak.  Det man har i dag er rapporter og data på Best Practice (altså hva bedrifter som gjør det bedre gjør), men har ingen kunnskap om kausaliteten mellom disse tiltakene og oppnåelse av kjønnsbalanse (med andre ord om det er de nevnte tiltakene som faktisk har ført til positive resultater, eller om det er andre faktorer som er viktigere for å oppnå endring). I samarbeid med CORE (Center for Reseach on Gender Equality, Institutt for samfunnsforskning) skal vi validere noen av disse tiltakene. Prosjektet har potensialet til å bli den første validerte forskningen på tiltak globalt. 

samuel-zeller-118195-unsplash.jpg

william-iven-22449-unsplash.jpg

tilgang til Universelle målesystemer

Det er svært tilfeldig hva slags indikatorer som brukes for å måle kjønnsbalanse og grad av ubevisste stereotyper i bedriftene i dag. Enkelte bedrifter har få eller ingen parametre som måler spesifikt på kjønnsbalanse, og de som har indikatorer bruker ikke nødvendigvis validerte indikatorer som faktisk måler grad av likestilling eller stereotypier (altså indikatorer som måler det man ønsker at de skal måle). 

I) Det man måles på vil man også jobbe med. Når bedrifter i dag ikke måler grad av kjønnsbalanse, er det vanskelig for dem å vite hvor de ligger og hva som er utfordringene. 

II) Gode indikatorer vil også gjøre det mulig å måle progresjon over tid, og bedriftene vil lettere kunne se effekt av tiltak.

III) Ved å innføre universelle indikatorer som flere bedrifter bruker, vil det også bli lettere å benchmarke sin bedrift mot konkurrenter. Toppledere ser i økende grad at kjønnsbalanse er et konkurransefortrinn i fremtiden, og med gode måleverktøy blir dette lettere å vise til.

Vi tilbyr en teknisk plattform som gjør det enkelt og oversiktlig for bedrifter å måle kjønnsbalanse internt.