Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Oslo
Oslo

41454498

#Hunspanderer er en holdningskampanje for likestilling i Norge. Kvinner er den største gruppen av mennesker som har vært diskriminert over lengst tid. Likevel blir kvinneundertrykkelse ofte sett på som et ”kvinneproblem” heller enn et menneskerettighetsproblem, og økt likestilling blir vurdert som noe som primært angår og gavner kvinner. Man vet imidlertid at samfunn med mer likestilling fungerer bedre både økonomisk og sosialt.

Likestilt?

Norge er ansett som et av verdens mest likestilte land. Vi har fått gjennomslag ved hjelp av mange sterke kvinner og menn til å få formell likestilling i landet. Allikevel viser statistikken at kvinner ikke opplever reell likestilling verken på hjemmefronten, i samfunnet eller på arbeidsplassen. Kvinner blir utsatt for subtil kjønnsdiskriminering hver dag. Fordi det er i små doser om ganger er det vanskelig å gjøre noe med det. Nedlatende kommentarer og små stikk blir skjøvet vekk som spøk, humor og sarkasme. Man blir ansett som fintfølende om man tar seg nær av det. 

Som et av verdens meste likestilte land så skylder vi å vise resten av verden at reell likestilling er mulig og lønnsomt for samfunnet. 

LIKESTILLING LØNNER SEG BÅDE I SAMFUNN, BEDRIFT OG I PRIVATLIVET. 

EN RAPPORT FRA NOVA US 2012 VISER AT: 

  • 70% kvinner gjør mest husarbeid

  • 10% kvinner gjør nesten alt husarbeid

  • Blant kvinner med fulltidsjobb gjør fremdeles 65% mesteparten av husarbeidet

  • Ved tradisjonell fordeling ser vi at 56% av par er tilfreds (84% av mennene er tilfredse)

  • Ved likestilling: hele 95% av parene tilfreds (96% av mennene er tilfredse) 

ER NORGE LIKESTILT?

Statistikken viser at menn tjener mer, eier mer og har mer prestisjefulle jobber. 


40% av kvinner med barn under 16 år jobber deltid, mot 14% av menn

63% fedre mot 24% mødre mener deres jobb er viktigere enn partnerens

Kvinners timelønn er i gjennomsnitt 15% lavere enn for menn.

Kvinner tar ut 85% av foredrepermisjon og er langt oftere hjemme med syke barn. 
 

Seksuell trakassering er et tabubelagt kvinneproblem i Norge. 

  • 10% av 18-år gamle jenter i Norge har opplevet grov seksuell trakasering/voldtekt.

  • Fra 2000-2010 har 83 kvinner blitt drept av partner, 6 menn
  • 2010: 2075 tilbragte natt på krisesenteret, 2038 av disse var kvinner 
For å oppnå like muligheter, like rettigheter og lik fordeling av ansvar og makt, må HELE befolkningen involveres

Objektivisering av kvinner i media